• اُتانازی

    قسمت سی و ششم: اُتانازی

    در این قسمت پس از گذر مختصری بر تاریخچه‌ی اُتانازی، نگاهی انداختیم به ادیان و نظریات اخلاقی تا ببینیم هرکدام درباره‌ی درستی یا نادرستی این پدیده، چه مسائلی را مطرح کرده‌اند؛
    و مسیری که اُتانازی طی کرده تا در برخی کشورها قانونی شود را مرور کردیم.

error: